image description

ברכות ללאוניד ברנבוים על מינוי לחבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה.

 ברכות ללאוניד ברנבוים על מינוי לחבר סגל בכיר במחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב של האוניברסיטה הפתוחה.