Adams

ברכות לאיתי רופמן על העלאתו לדרגת מרצה בכיר במכללה האקדמית עמק יזרעאל ולמנכ"ל מכון ג'יין גודול ישראל, שנפתח בזכותו במכללה.

ברכות לאיתי רופמן על העלאתו לדרגת מרצה בכיר במכללה האקדמית עמק יזרעאל ולמנכ"ל מכון ג'יין גודול ישראל, שנפתח בזכותו במכללה. מכון ג'יין גודול ישראל הינו עמותה שמטרתה להוות סניף ישראלי של מכון ג'יין גודול העולמי, שחרת על דגלו את הפיכת עולמנו למקום טוב יותר לאדם, לבעלי החיים ולטבע, קידום מחקרים אתנוגרפיים וכמותיים מתקדמים על תרבויות השימפנזים בטבע, שימורם ושיקום בתי גידולם בשיתוף השבטים הילידיים החיים לצידם, שיקום פסיכולוגי, פיזי ותרבותי של שימפנזים וקופי-אדם אחרים החיים בשבי, הקמת ממשק טיפולי במכללה לקידום צעירים ומבוגרים בעלי לקויות רגשיות\תקשורתיות באמצעות חשיפתם הוולונטרית לסרטים של קופי-אדם ולקופי-אדם, קידום מעמדם וזכויותיהם המשפטיות של קופי-האדם מעצם היותם בעלי קרבה התפתחותית רבה לאדם, שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים לפיתוח 'אינטרנט בין-מינים' – תשתית מבוססת הייטק ליצירת דרכי תקשורת בין בני אדם למינים אחרים, ובינם לבין עצמם, יצירת תוכניות חינוך לקיימות ולקבלת האחר בחברה דרך פעילויות 'נבטים ושורשים’ (Roots & Shoots), הזרוע החינוכית של מכון ג'יין גודול, לעסוק בתחומי קיימות מגוונים מקומיים, אזוריים וגלובאליים, כגון שיקום המגוון הביולוגי של החי והצומח בישראל ובמזרח התיכון, עידוד חקלאות אורגנית וגגות ירוקים, פיתוח תעשיות ברות קיימא וקידום תשתיות ירוקות, יצירת תוכניות להתמודדות עם משבר האקלים והמידבור, פעילויות להגברת צרכנות מזון אחראית ובריאה, ושמירה על אתרי מורשת קדמוניים.

UN Messenger of Peace Dr. Jane Goodall recently announced the establishment of the Jane Goodall Institute Israel (registered Israel charity) based at Max Stern Yezreel Valley Academic College:

https://youtu.be/xUAh2rqNr0Y

The Jewish Broadcasting Service announced this on their US channel evening news:

https://youtu.be/O_liMFDJ6QA?t=160

Media article:

https://www.timesofisrael.com/primatologist-jane-goodall-to-set-up-conservation-organization-in-israel/