Adams

מזל טוב ליואב לחיני על התמנותו למשרת סגל במרכז לאינטראקציית אור-חומר בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה של אוניברסיטת תל אביב.