Adams

מלגאי אדמס חוזרים ונקלטים בבית

מלגאי אדמס חוזרים ונקלטים במשרות מחקר בישראל: מתוך 92 בוגרי התכנית חזרו 30 למשרות של חברי סגל באקדמיה, 2 למשרות בבתי חולים ו-14 עובדים בתעשיה.

איגרת37-2015