Adams

מלגת רות ארנון מסייעת לבוגרות מלגת אדמס בלימודי הבתר-דוקטורט בחו"ל

במהלך השנים הוטרדה פרופ’ רות ארנון , הנשיאה היוצאת של האקדמיה, מן הקשיים הנערמים בדרכן של נשים הנוסעות לחו”ל כדי לסיים את לימודי הבתר-דוקטורט. יש מגוון סיבות לכך שחוקרות, במיוחד בעלות משפחה, מתקשות כלכלית בשלב זה, שמשפיע רבות על עתידן המחקרי.

משום כך ייסדה פרופ’ ארנון בנדיבותה קרן שמטרתה עידוד בוגרות מלגת אדמס לסיים לימודי הבתר-דוקטורט בחו”ל. בכל שנה תקבל בוגרת אחת מענק של 20,000$, בנוסף למלגות הבתר-דוקטורט האחרות. הזוכה תיבחר על ידי ועדת ההיגוי והבחירה של מלגות אדמס על בסיס מצוינות במחקר.