Adams

מלגות אדמס

תוכנית המלגות היא מפעל משותף לאקדמיה ולמר מרסל אדמס ע"ה מקנדה, ומאז נוסדה באביב תשס"ה היא מנוהלת על ידי האקדמיה במימונה של קרן מרסל אדמס. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר במדעי הטבע, במתמטיקה, במדעי המחשב ובהנדסה. אמות המידה לבחירת המלגאים מחמירות במיוחד, והבחירה נעשית ללא מפתח מוסדי ועל סמך הצטיינות בלבד.

מלגות אדמס מוענקות מדי שנה בשנה לתלמידי מחקר צעירים החל מהשנה השנייה ללימודיהם לתואר דוקטור, לתקופה של עד ארבע שנות לימוד ברציפות. את המועמדים למלגה מציעים המוסדות האקדמיים מקרב תלמידיהם, והמלגאים זכאים לפטור מלא משכר הלימוד. סכום המלגה הוא 100,000 ₪ לשנה. כמו כן תוכנית מלגות אדמס מקצה סכום ייחודי של עד 3,000 דולר לכל אחת משנות המלגה למימון השתתפות פעילה של המלגאי בכינוס מדעי או בסדנת לימודים בחו"ל, להשתלמות במעבדה בחו"ל, לשיתוף פעולה בין-לאומי או לחיפוש הכשרת בתר-דוקטורט, אם יש בהם כדי לתרום תרומה חשובה לקידום הקריירה המדעית שלו.

למלגאי אדמס ניתנת ההזדמנות לטוות קשרים ביניהם ולבנות לעצמם קהילת מדענים צעירים באמצעות מפגשים באקדמיה המיועדים לתלמידי כל המחזורים: כינוס שנתי, סמינר שנתי, סדנאות לתקשורת המדע וסיורים לימודיים. בסמינרים השנתיים מוענקות המלגות למלגאים החדשים מידי משפחת אדמס, ונישאות בהם הרצאות אורח של מדענים ידועי שם.